Kontaktujte nás: +420 736 205 702 | info@polyran.cz

POŽÁRNÍ NÁDRŽE

Požární nádrží se rozumí zdroj vody tam, kde je nutné udržet požadované množství vody pro zásah požárních jednotek v jednom místě. Požární nádrž je i vhodný doplněk objemu vody určené k hašení v případě, že nestačí kapacita jiného vodního zdroje. Požární nádrž slouží jako zásobník vody.

Požární nádrž může být otevřená nebo krytá.

Kryté požární nádrže se budují v místech s hustou zástavbou nebo v případě, že chceme dosáhnout nezámrzné hloubky.

Nádrž může být umístěna v pozemním stavebním objektu nebo jako venkovní mimo objekt.

Potrubí požární nádrže má minimální průměr 75mm a voda je čerpána pomocí požární techniky nebo jiným tlakovým zařízením.

Požární nádrž je dodávaná bez technologického vybyní s připravenými prostupy pro osazení.

Nádrže jsou vyráběny na základě projektové dokumentace ve třech provedeních a to:

- samonosné ( bez nutnosti betonáže )

- pro obetonování ( je nutné jejich obetonování a zejištění statiky)

- dvouplášťové ( do míst s výskytem spodní vody nebo jílovité půdy)

Návrh kostrukce a statické ověření požární nádrže je zadáno statikovi.

Příklad dvouplášťové požární nádrže:

Jedná se o nádrž obdelníkového půdorysu o rozměrech 5,90x3,80m a výšky 3,30m. Plastová nádrž plní funkci ztraceného bednění, kde po vybetonování základové desky, mezipláští a stropu převezmě statickou funkci železobeton.

Samotnou plastovou nádrž tvoří dno, ze spodní strany ztužené žebry a průřezu 8/150mm. Stěny nádrže jsou dvouplášťové. Pláště stěn jsou po osových vzdálenostech 500mm, vzajemně propojené svislými žebry pruřezu 5/150mm. Strop nádrže je ztužen žebry průřezu 8/150mm. Strop je v místě žeber podepřen 16ks plastových vzpěr (KG trubek DN 110) vyplněných betonem.

Obetonování nádrže bude vyztuženo vázanou betonářskou výztuží takto:

Základové betonová deska tloušťky 150mm bude vyztužena u horního povrchu. Podélná výztuž se v kolizy s plastovými ztužujícími žebry přeruší.

Beton stěn tloušťky 150mm v mezipláští bude výztuž u obou povrchů.

Stropní deska tloušťky 150mm bude vyztužena u dolního povrchu. Podélná výztuž se v kolizy s plastovými žebry přeruší.

 

Statický posudek řeší plastovou nádrž s dvoujitým pláštěm a nosným obetonováním.

Nádrž se uvažuje pro prostředí 23/50 dle ČSN EN ISO 291. Zatížení je uvažováno zemním tlakem, hydrostacikým zatížením vodou v nádrži a vztlakem podzemní vodou.

Neuvažuje se zkouškou nádrže přetlakem/pod tlakem.

 

Montážní pokyny

Sváry jednotlivých prvků nádrže (dno, plášť, víko ztužující žebra, náběhy) musí být provedeny na celou tloušťku materiálu po celé délce spojů.

Během betonáže stěn nádrže musí být současně prováděn zásyp nádrže a napouštění vodu tak, aby rozdíl výšky zásypu, čerstvé betnové směsi v plášti a vody nepřesáhl 300mm.

Během betonáže stropu se uvažuje se vztlakem plně napuštěné a utěsněné nádrže.

 

Použité normy a podklady

-ČSN EN 1990 - Zatížení konstrukcí

-ČSN EN 1992 - Navrhování betonových konstrukcí

-ČSN EN 1997 - Navrhování geotechnických konstrukcí

-ČSN 731601 - Plastové konstrukce

Technický list svařovaného materiálu.

 

Závěr

Statickým výpočtem bylo ověřen, že nádrž bezpečně přenese uvažováné zatížení.

 

 

Požární nádrže jsou vyráběny dle požadavku na zadržování objemu vody pro daný objekt od 20m3 do 100m3. V přídě potřeby většího rezervoáru se kombinují menží objem až dosáhneme požadovaného množství vody uchované pro případný požární zásah.

 

Objednatel požární nádrže je zajišťuje:

- Přepravu nádrže ( pokud není sjednáno s dodavatelem nádrže jinak )

- Manipulaci s požární nádrží v místě uložení pomocí jeřábu

- Odborný a proškolený personál na uložení a osazení nádrže

- Označení místa uložení požární nádrže cedulkou s objemem nádrže

 

Dodavatel předává objednateli:

- Příslušný statický výpočet

- Záruční list se záruční dobou 24 měsíců ( není-li sjednáno jinak )

- Předávací protok ( při jehož podpisu je dílo předané a probíhá fakturace a platba )

- Prohlášení o nepropustnosti požární nádrže

- Montážní návod na usazení daného typu do terénu

- Provozní řád

- Faktur/daňový doklad